• ภาษาไทย
  • English

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี


ชื่อภาษาอังกฤษ    :Assistant Professor.Krisanapong Sangkhavasi
ชื่อภาษาไทย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณพงค์ สังขวาสี
ตำแหน่ง Lecturer of Agricultural Machinery Engineering
ตำแหน่งทางวิชาการ  : Assistant Professor
หลักสูตร  :  Agricultural Machinery Engineering
TEL  : 074-584-241-4 
EMAIL Kisanapong.s@rmutsv.ac.th
ประวัติการศึกษา
 • Master Degree: Master of Science (Soil Science)
 • Bachelor Degree: Bachelor of Science (Agriculture)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • Student Activities
ประสบการณ์การสอน
 • Soil Science
 • Workplace Special Problem
 • Agricultural Products Storage Technology
งานวิจัยที่สนใจ
 • Agriculture
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • ??????
ตำรา หนังสือ
 • Soil and Water Conservation
ประสบการณ์การทำงาน
 • Soil Science