โครงสร้างการบริหาร สาขาบริหารธุรกิจ

อาจารย์อมรรัตน์ คงกะโชติ

หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ

อาจารย์อมรรัตน์ คงกะโชติ

หัวหน้าสาขา
การบัญชีบัณฑิต

อาจารย์ศุภสุตา ตันชะโร

หัวหน้าสาขาวิชา
การบัญชี

ดร.อรุณรักษ์ ตันพานิช

หัวหน้าสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ณัฐิรงค์ กฤตานนท์

หัวหน้าสาขาวิชา
การตลาด

อาจารย์ประจำสาขาวิชา บัญชี และ บัญชีบัณฑิต

ดร.พัชรินทร์ บุญนุ่น

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. (การบัญชี), 2556
 • บธ.ม. (การบัญชี), 2546
 • บธ.บ. (การบัญชี), 2541

สถาบันการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยมหาสารคา
 • มหาวิทยาลัยภาคกลาง
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์อำมรรัตน์ คงกะโชติ

คุณวุฒิการศึกษา

 • บธ.ม (การบัญชี),2558
 • บธ.บ. (การบัญชี),2548

สถาบันการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยรามคำแห
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
อาจารย์ศุภสุตา ตันชะโร

คุณวุฒิการศึกษา

 • บธ.ม. (การบัญชี), 2557
 • บธ.บ. (การบัญชี), 2553

สถาบันการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อาจารย์เพ็ญนภา เชาวนา

คุณวุฒิการศึกษา

 • บธ.ม. (การบัญชี), 2560
 • บธ.บ. (การบัญชี), 2558

สถาบันการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

อาจารย์ณัฐิรงค์ กฤตานนท์

คุณวุฒิการศึกษา

 • กำลังศึกษา ปร.ด. (บริหารธุรกิจ), 2563
 • บธ.ม. (การตลาด), 2552
 • บธ.บ. (การตลาด), 2547

สถาบันการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์ธมลชนก คงขวัญ

คุณวุฒิการศึกษา

 • บธ.ม. (การตลาด), 2555
 • บธ.บ. (การตลาด), 2548

สถาบันการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์พรธิกาญจน์ พรหมเพชร

คุณวุฒิการศึกษา

 • บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 2558
 • บธ.บ. (การจัดการการบริการ), 2554

สถาบันการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดร.อรุณรักษ์ ตันพานิช

คุณวุฒิการศึกษา

 • บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 2558
 • บธ.บ. (การจัดการการบริการ), 2554

สถาบันการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ผศ.น้ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์

คุณวุฒิการศึกษา

 • วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

สถาบันการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อาจารย์พิเชฐ สุวรรณโน

คุณวุฒิการศึกษา

 • วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 • ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

สถาบันการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สถาบัณเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ