ข้อมูลทั่วไป

ประวัติสาขาบริหาร


        วิทยาลัยรัตภูมิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4  แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และมาตรา 17 (2) (6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 จึงออกประกาศให้จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม 2551  ต่อมาวิทยาลัยรัตภูมิเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อจัดตั้งส่วนงานสายวิชาการ ดังนี้ 

1. สาขาบริหารธุรกิจ   

2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   

3. สาขาวิชาศึกษาทั่วไป

         ในปีการศึกษา 2556 สาขาบริหารธุรกิจ  มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 3 สาขาวิชา และระดับปริญญาตรี จำนวน 1 สาขาวิชา ประกอบด้วย

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชีต่อเนื่อง

          หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจในปัจจุบัน คือ ดร.พัชรินทร์  บุญนุ่น มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งสิ้น  10 คน กำลังศึกษาต่อ 1 คน ปฏิบัติงานจริง 10 คน มีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น – คน ลาศึกษาต่อ – คน ปฏิบัติงานจริง – คน  มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 243 คน มีจำนวนนักศึกษาแรกเข้า 105 คน มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา – คน