ยินดีต้นรับสู่
สาขาบริหารธุรกิจ
=============

สาขาบริหารธุรกิจ มุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาทั้งในระดับ ปริญญาตรี และ ปวส. ที่มีความรู้การบริหารธุรกิจในด้านต่างๆ รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อสังคม โดยคณาจารย์ที่มีความรู้และเอาใจใส่ต่อการพัฒนาความรู้และการถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เรียนรู้ทักษะเพื่อประกอบอาชีพ

ปริญญาตรี

เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพเพื่อรองรับการก้าวหน้า

เลือก สาขาที่ใช่…  เรียน ในสาขาที่ชอบ…

 
สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยรัตภูมิ มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เลือกเรียนตามความสนใจทั้งหลัก ปริญญาตรีและปวส. ใน 4 สาขาวิชา

สาขาบัญชี (ปวส.)

หลักสูตร การบัญชี ปวส. 2 ป สาขาวิชาการบัญชี เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อผลิตผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีให้สามารถคิดวิเคราะห์รายการบัญชี เชี่ยวชาญสารสนเทศ ทางบัญชี มีคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรด้านบัญชี ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อเป็นผู้ประกอบการเองได้

สาขาบัญชี (ปริญญาตรี)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ เน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาชีพบัญชี สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาชีพบัญชีได้อย่างเหมาะสม ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

สาขาการตลาด (ปวส.)

หลักสูตร การบัญชี ปวส. 2 ปหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด มุ่งเน้นผลิตผู้ที่มีความรู้ด้านการตลาดให้มีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาดสมัยใหม่สู่การปฏิบัติงานจริง มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพได้

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.)

หลักสูตร การบัญชี ปวส. 2 ปี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นผลิตผู้ที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และสามารถประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในส่วนโปรแกรมสำเร็จรูป พัฒนาเว็บไซต์ แอปพลิเคชันและสื่อมัลติมีเดีย ตลอดจนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพได้

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครับ พร้อมห้องปฏิบัติการสู่การเรียนรู้อย่างมืออาชีพ

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ พร้อมห้องปฏิบัติการต่างๆ เพิ่มทักษะการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ