สาขาวิชาภายในสาขาอุตสาหกรรม

สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

 • ชื่อเต็มภาษาไทย          อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)
 • ชื่อย่อภาษาไทย          อส.บ. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)
 • ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      Bachelor of Industrial Technology (Agricultural Machinery Engineering)
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ       B.Ind.Tech (Agricultural Machinery Engineering

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 •  ชื่อเต็มภาษาไทย        
  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
 • ชื่อย่อภาษาไทย 
  อส.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
 • ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ 
  Bachelor of Industrial Technology (Computer Engineering)
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
  B.Ind.Tech (Computer Engineering)

สาขาวิชาช่างยนต์

ชื่อประกาศนียบัตร

 • ชื่อเต็มภาษาไทย            ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์
 • ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ         Diploma in Mechanical Power Technology

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

ชื่อหลักสูตร

 • ชื่อภาษาไทย        หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
 • ชื่อภาษาอังกฤษ             Diploma in Electrical Technology